Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni şi să menţineţi formatul articolului aşa cum este în model. Nu utilizaţi nici un fel de alte setări, decât cele de bază pe care editorii le-au solicitat (ex: page break, text-box, group/ungroup în cazul figurilor, sau oricare alte setări speciale pentru fonturi).
Pentru ca articolul dumneavoastră să fie publicat în revista noastră, este obligatoriu să nu fie transmis spre publicare la alte reviste de specialitate, sau publicat anterior, chiar dacă a fost redactat într-o altă limbă.
Conţinutul articolelor incluse în Journal of Settlements and Spatial Planning pot să nu exprime în mod necesar opinia editorilor noştri, prin urmare, autorii sunt responsabili pentru conţinutul ştiinţific al lucrărilor lor.

Fiecare autor care trimite un articol spre publicare în revista Journal of Settlements and Spatial Planning trebuie să completeze declarația de autor în concordanță cu politica revistei și liniile directoare de etică privind publicarea materialelor științifice publicate de Committee on Publication Ethics (COPE).

Puteți descărca formularul de declarație aici. Fiecare persoană care apare în lista de autori trebuie să completeze și să semneze acest formular. După aceasta, vă rugăm să scanați formularul și să-l trimiteți împreună cu articolul despus în vederea publicării grupului editorial la adresa: jssp_ubbcluj@yahoo.com  sau jssp.ubbcluj@gmail.com.

Tematică. Revista noastră îşi propune să publice articole originale teoretice şi rezultate al cercetării practic-aplicative în domeniul dezvoltării aşezărilor urbane şi rurale, amenajarea teritoriului şi urbanism.
Arii tematice de interes:  probleme actuale ale organizării aşezărilor; aspecte de arhitectură şi urbanism în dezvoltarea urbană; caracteristici demografice şi socio-economice ale aşezărilor;  infrastructuri tehnice ale teritoriului; aşezările şi zonele de influenţă; riscul geografic în amenajarea teritoriului; resursele naturale - evaluare, utilizare şi impact în amenajarea teritoriului; starea mediului (climă, hidrologie, geologie, soluri, morfologie) - impact şi rol în amenajarea teritoriului; aspecte ecologice şi arii naturale protejate; amenajare peisagistică; agricultură, silvicultură, forme alternative de utilizare a terenului, arii miniere în amenajarea teritoriului; turism şi amenajarea teritoriului; disparităţi teritoriale socio-economice; aplicaţii SIG în amenajarea teritoriului; regenerarea spaţială a aşezărilor; surse alternative energie şi dezvoltarea spaţială; politici de dezvoltare rurală şi urbană; teorii şi modele de dezvoltare durabilă; noi metodologii de evaluare a aşezărilor; oraşele viitorului.

Structură. În elaborarea articolelor trimise spre publicare în Journal of Settlements and Spatial Planning se recomandă structurarea conform schemei standard IMRAD - Introducere, Metode (Teorie şi Metodologie), Rezultate, Discuţii la care se adaugă Concluzii şi Mulţumiri, dacă este cazul. Autorii sunt liberi să detalieze subiectul cercetării prin adăugarea de subcapitole la această structură de referinţă, care se vor numerota: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. etc. Menţinerea acestor capitole de bază este necesară pentru a oferi cititorilor o structură clară a rezultatelor ştiintifice ale cercetării prezentate de autori.

Rezumat. Rezumatul lucrării trebuie să exprime clar scopul, rezultatele şi concluziile principale ale cercetării. Nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte, într-un singur paragraf. Nu se includ citări sau abrevieri. Dacă totuşi sunt necesare, ar trebui să fie însoţite de câteva detalieri pe scurt.
Cuvinte cheie. 5- 8 cuvinte. Menţionaţi cele mai reprezentative cuvinte utilizate în articol, prin care cititorii să poată înţelege structura înternă a subiectului cercetării dumneavoastră.
1. Introducere. Cuprinde detalierea obiectivelor cercetării şi prezintă elementele fundamentale ale studiului. Se recomandă evitarea detalierii rezultatelor obţinute sau o trecere în revistă a literaturii de specialitate în care se încadrează subiectul cercetării.
2. Teorie şi metodologie. Se vor oferi suficiente detalii privind teoria şi metodologia de bază utilizată în elaborarea lucrării astfel încât să poată fi reprodusă sau utilizată ca suport ştiinţific pentru viitoarele cercetări în domeniu. Se recomandă ca în cazul teoriei şi metodologiei deja existente să se indice referinţele bibliografice. În vederea creşterii calităţii lucrării, indicaţi aplicabilitatea elementelor teoretice asupra subiectului cercetării dumneavoastră.
3. Rezultate şi Discuţii. Rezultatele trebuie să fie concise şi să evidenţieze minuţios cercetarea realizată. Considerăm oportună combinarea secţiunilor de rezultate şi discuţii pentru o imagine cât mai clară a studiului, astfel subliniindu-i importanţa în domeniul de specialitate. Evitaţi citările în extenso. Toate subcapitolele din această secţiune ar trebui să fie numerotate 3.1, 3.2. 3.3. etc.
4. Concluzii. Această secţiune are menirea de a evidenţia principalele concluzii ale studiului.
Mulţumiri. Această secţiune a fost în mod deliberat inclusă în structura articolelor datorită implicării frecvente a cercetătorilor în proiecte ştiinţifice, acorduri de cooperare şi alte tipuri de grupuri de lucru. Se preferă includerea aprecierii acestora în această secţiune şi nu ca note de subsol. Autorii ar trebui să includă aici persoanele care au contribuit la finalizarea cercetării lor.

Fonturi şi stiluri. Text - Georgia, 9 pt. Vă rugăm să folosiţi caractere cursive (Italics) pentru a sublinia ceva în text precum şi pentru citări. Dacă este nevoie să inseraţi note de subsol ar trebui să le număraţi consecutiv pe parcursul întregului text.
Paragraph. Line spacing – Multiple (1,2). Alignment – Justify. Leave no space between paragraphs.
Page layout. Paper size: A4 (21 x 29.7 cm). Margins: Top 2 cm; Bottom 2 cm; Left 2 cm; Right 2 cm. Layout: Different odd and even, Different first page; Header 1.5; Footer 1.5.
Lungimea articolului. Articolele nu trebuie să depăşească 10 pagini, inclusiv figuri, tabele şi referinţe, şi este obligatoriu ca articolul să aibă număr par de pagini. Totuşi, în cazul în care cercetarea o impune, articolele pot depăşi 10 pagini.

Limba de redactare. Având în vedere că acestea sunt articole menite să aibă vizibilitate la nivel mondial, textul ar trebui să fie scris în întregime în limba engleză. Cu toate acestea, în cazul titlurilor traduse în limba engleză, la secţiunea Referinţe bibliografice, traducerea ar trebui să fie încadrată în paranteze pătrate. Autorii sunt responsabili pentru calitatea traducerii în limba engleză şi trebuie să facă toate corecturile necesare pentru publicare.

Material grafic. Acesta include hărţi, imagini, grafice şi diagrame. Toate figurile trebuie numerotate Fig.1., Fig.2., Fig.3.  etc, în ordinea inserării în text. Titlul figurii va fi plasat sub figură. Figurile nu se inserează în text de către autori. Totuşi, autorul trebuie să menţioneze în text locul în care doreşte ca figura să fie inserată. Vă rugăm să furnizaţi echipei editoriale toate figurile în culoarea lor originală ca fişiere separate, salvate în următoarele formate: PNG, JPEG, TIFF.

Tabele. Tabelele vor fi numerotate în ordinea apariţiei lor în text: Table 1., Table 2., Table 3. etc,. Titlul tabelului va fi plasat deasupra tabelului. Tabelele nu se inserează în text de către autori. Totuşi, autorul trebuie să menţioneze în text locul în care doreşte ca tabelul să fie inserat. Vă rugăm să furnizaţi echipei editoriale toate tabelele ca fişiere separate, salvate într-o versiune compatibilă a Microsoft Office Excel, de preferinţă 1997-2003.

Citare şi referinţe bibliografice. Autorii trebuie să se asigure că includ fiecare citare în text, iar apoi acestea sunt, de asemenea, prezente în lista de referinţe bibliografice, la sfârşitul lucrării. Nu includeţi în lista de referinţă nici o sursă bibliografică care nu a fost menţionată în text.

Cum cităm:
Trimiterile din text ar trebui să fie indicate ca numere în paranteze pătrate, la sfârşitul paragrafelor sau a ideilor preluate din alte lucrări, cum ar fi: [1], [2], [3], etc. Întreaga lista de referinţe ar trebui să fie numerotată ([1], [2], [3], etc), menţinând ordinea în care au fost citate în text. După menţionarea în text, asiguraţi-vă că fiecare citare este inclusă în lista de referinţă, la sfârşitul lucrării.
În cazul referinţelor bibliografice care nu au fost încă publicate, se va menţiona “in press”, ceea ce implică faptul că lucrarea a fost acceptată pentru publicare şi va fi publicată în viitorul apropiat.
În cazul în care există referinţe web, se va furniza URL-ul complet, autorii, titlul publicaţiei dacă este cazul, precum şi data la care a fost accesat ultima dată. Nu uitaţi să verificaţi URL-ul furnizat, să nu rămână subliniat.
În cazul în care sunt mai mult de 3 autori, menţionaţi numele primului autor, urmat de “et al.” (Pentru toţi ceilalţi autori).
Scrieţi cu majusculă doar primul cuvânt din titlul articolului, al cărţii, etc.
În cazul în care referinţele bibliografice sunt în altă limbă decât limba engleză, vă rugăm să furnizaţi traducerea în limba engleză a titlului în paranteze pătrate [...].
a. în cazul cărţilor:
ex. [1] Popescu, R. (2010), Title of the book, Publishing House, Country
În cazul cărţilor descărcate din bibliotecile digitale, ar trebui să se menţioneze URL-ul şi data la care a fost accesat ultima dată.
ex. [2] Popescu, R. (2010), Title of the book, Publishing House, Country. Available at: provide URL. Last accessed: April, 24, 2011.
b. în cazul articolelor publicate în reviste:
ex. [3] Popescu, R. (2010), Title of the article, In: Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 1, issue 1, Publishing House, Country, pp. 1-8.
În cazul articolelor descărcate din bibliotecile digitale, ar trebui să se menţioneze URL-ul şi data la care a fost accesat ultima dată.
ex. [4] Popescu, R. (2010), Title of the article, In: Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 1, issue 1, Publishing House, Country, pp. 1-8. Available at: provide URL. Last accessed: April, 24, 2011.
c. în cazul articolelor publicate în volume coordonate, volume ale conferinţelor, etc:
ex. [5] Popescu, R. (2010), Title of the article, In: Surd, V., Zotic, V. [editors] Rural Space and Local Development, Publishing House, Country, pp. 56-68.
În cazul articolelor descărcate din bibliotecile digitale, ar trebui să se menţioneze URL-ul şi data la care a fost accesat ultima dată.
ex. [6] Popescu, R. (2010), Title of the article, In: Surd, V., Zotic, V. [editors] Rural Space and Local Development, Publishing House, Country, pp. 56-68. Available at: provide URL. Last accessed: April, 24, 2011.
d. în cazul în care referinţele sunt: legi, cărţi, broşuri şi alte rapoarte oficiale, care nu au autor sau editor, introduceţi titlurile în lista de referinţă, în ordinea menţionării acestora în text:
ex. [7] *** (2010), Title, Ministry of Research, Education and Innovation, Romania.
[8] *** Council Regulation No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds, Official Journal of the European Communities, L 161/1. Available at: provide URL (if the case). Last accessed: April, 24, 2011.
[9] *** (2004), New Perspectives for EU Rural Development, Fact Sheet, European Communities. URL if the case.
[10] *** (2000) OECD Glossary of Statistical Terms, Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation, Organisation for Economic Co-operation and Development. Available at:  http://stats.oecd.org/glossary. Last accessed: July, 5, 2011.

Recenzare. Toate articolele trimise spre publicare trec printr-un process de recenzare anonimă. Fiecare autor va primi rezultatele recenziei în cel mult patru săptămâni de la depunerea articolului. Ulterior, autorul va face modificările necesare dacă va fi cazul. Din momentul primirii scrisorii de acceptare articolul va fi publicat în următorul număr disponibil al revistei.

Cerinţe finale. Salvaţi varianta finală a lucrării într-o versiune compatibilă a Microsoft Office, de preferinţă 1997-2003. Trimiteţi articolul prin e-mail, împreună cu întregul material grafic la: jssp_ubbcluj@yahoo.com sau jssp.ubbcluj@gmail.com

Puteţi descărca modelul de articol şi să-l utilizaţi pentru a edita lucrarea dumneavoastră. Article sample JSSP