Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Lista autorilor

BUCHKO I. Zhanna - Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE. E-mail: zh.buchko@chnu.edu.ua

DZHAMAN V. Yaroslav - Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE

DZHAMAN O. Vasyl - Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE. E-mail: vasyl_dzhaman@ukr.net

HOLYAVCHUK Daria - Chernovtsy „Yuriy Fedkovich” National State University Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE. E-mail: xodarka@gmail.com

ISHCHENKO Olena - Kyiv National University of Trade and Economics, Faculty of Economics, Management and Psychology, Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv, UKRAINE. E-mail: prepodsha4u@gmail.com

KRUL Volodymyr - Chernovtsy „Yuriy Fedkovich” National State University Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE. E-mail: volodkrul@gmai.com

MRUCHKOVSKYY V. Petro - Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, College of Pedagogy, Chernovtsy, UKRAINE

RUDENKO P. Valery - Chernovtsy „Yuriy Fedkovich” National State University Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE. E-mail: rudenko_valery@ukr.net

RUDENKO V. Serghey - Chernovtsy „Yuriy Fedkovich” National State University Faculty of Geography, Chernovtsy, UKRAINE

UMANTSIV Yuriy - Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, UKRAINE. E-mail: uman@ knteu.kiev.ua